معرفی اساتید راهنما و مشاور

 

 

دکتر مهدی اسمعیلی 

آدرس الکترونیکی: m.esmaeili@iaukashan.ac.ir

مرتبه علمی: استادیار دانشگاه ازاد کاشان

استاد مدعو: دانشگاه کاشان- دانشگاه قم- دانشگاه دبرسن (مجارستان)و ....

رشته تحصیلی: مهندسی نرم افزار کامپیوتر

زمینه های پژوهشی مورد علاقه:

داده کاوی                                        هوش تجاری                                 تشخیص نفوذ                 الگوریتم های ژنتیک 

موازی سازی توالی های چند بعدی  

 

 

دکتر مصطفی قنبری کاشانی                                                                                                                                                 

آدرس الکترونیکی: mostafa.gh.k@gmail.com 

 رشته تحصیلی: مهندسی عمران                                                                

مرتبه علمی: استادیار موسسه آموزشی عالی سینا

زمینه های پژوهشی مورد علاقه:

روشهای عددی در مهندسی سازه                          طراحی لرزه ای سازه های بتنی و فولادی                     تئوری الاستیسیته و مکانیک محاسباتی 

نانو تکنولوژی در مهندسی عمران  

 

دکتر عباسعلی اکبرزاده                                                                                                                                                 

آدرس الکترونیکی: A.Akbarzadeh@iaukashan.ac.ir

 رشته تحصیلی: مهندسی عمران                                                                

مرتبه علمی: استادیار دانشگاه آزاد کاشان

زمینه های پژوهشی مورد علاقه:

 

 

دکتر محمود ربانی بیدگلی                                                                                                                                                  

آدرس الکترونیکی: rabbanee1@gmail.com 

 رشته تحصیلی: مهندسی عمران  

مرتبه علمی: استادیار دانشگاه ازاد جاسب                                                             

 

زمینه های پژوهشی مورد علاقه:

روشهای عددی در مهندسی سازه                          طراحی لرزه ای سازه های بتنی و فولادی                     تئوری الاستیسیته و مکانیک محاسباتی 

نانو تکنولوژی در مهندسی عمران                         تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیر خطی سازه ها                تکنولوژی بتن پیشرفته                

ارتعاشات و دینامیک سازه                                  اندر کنش سازه و خاک و مایع                                  خرابی پیشرونده و آسیب پذیری سازه ها              

قابلیت اعتماد  سازه

 

دکتر محمود اکبری 

آدرس الکترونیکی: makbari@kashanu.ac.ir

مرتبه علمی: استادیار دانشگاه کاشان

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

زمینه های پژوهشی مورد علاقه:

-مدیریت منابع آبی                                  -محاسبات نرم در حوزه های آب و سازه                           -بهینه سازی در حوزه های آب و سازه                 

-ریسک و عدم قطعیت                              -هیدرولوژی و مدل های پیش بینی جریان                           -کنترل سیلاب

طراحی سازه های هیدرولیکی                     -طراحی شبکه های آب و فاضلاب                                  -تکنولوژی بتن

 

 

 

دکتر محمود محلوجی بیدگلی

آدرس الکترونیکی: mmahlouji@yahoo.com

مرتبه علمی: استادیار دانشگاه ازاد کاشان

رشته تحصیلی: مهندسی برق- مخابرات

زمینه های پژوهشی مورد علاقه:

 

 

 

دکتر رضا کلاهچی

 

آدرس الکترونیکی: 

مرتبه علمی: استادیار دانشگاه  کاشان

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

زمینه های پژوهشی مورد علاقه:

 

دکتر حسین سیدی                                                                                                                                              

آدرس الکترونیکی: h.seyyedi@yahoo.com

 رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر                                                               

مرتبه علمی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

زمینه های پژوهشی مورد علاقه:

 

 

دکتر حسین قسوری                                                                                                                                            

آدرس الکترونیکی: 

 رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر                                                               

مرتبه علمی: استادیار دانشگاه آزاد کاشان

زمینه های پژوهشی مورد علاقه:

 

 

 

دکتر سعید جوادی

آدرس الکترونیکی: s_javadi_arani@yahoo.com

مرتبه علمی: استادیار دانشگاه ازاد کاشان

ارشته تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق گرایش قدرت

زمینه های پژوهشی مورد علاقه:

 

 

دکتر محمدمهدی حیدری

آدرس الکترونیکی: mehdiheydari2010@yahoo.com

مرتبه علمی: استادیار

ارشته تحصیلی: دکتری عمران- سازه های هیدرولیکی

زمینه های پژوهشی مورد علاقه: