لیست پایان نامه های ثبت شده

نام دانشجو کد دانشجویی کد پایان نامه تاریخ گرفتن کد استاد راهنما تاریخ دفاع عنوان پایان نامه وضعیت پایان نامه مقطع تحصیلی
امیر رضایی 9618617961 96161152 1399/09/19 دکتر مصطفی قنبری کاشانی بررسی تاثیر میزان گیرداری اتصال تیر به ستون در عملکرد لرزه ای ساختمان های فولادی با قاب خمشی تصویب شده کارشناسی ارشد
زهرا آستانی 9616128013 96161152 1399/09/19 دکتر علی نوروزی طراحی روشی پویا جهت زمان بندی اجرای وظایف در سیستم های چند پردازنده ای با استفاده از شبکه پتری تصویب شده کارشناسی ارشد
مصطفی عربیان 9719218055 97192153 1399/09/19 دکتر علی نوروزی بررسی و ارائه الگوی ایجاد شبکه های اجتماعی وقف (مطالعه موردی شهرستان آران و بیدگل) تصویب شده کارشناسی ارشد
فاطمه قاسمی 9718528105 97185154 1399/09/19 دکتر مصطفی قنبری کاشانی بررسی اثر توام مولیفه های افقی و قائم زلزله و جهت اعمال شتاب نگاشت بر عملکرد لرزه ای ستون های کوتاه در ساختمان های نامنظم در پلان با قاب خمشی فولادی تصویب شده کارشناسی ارشد
«...16»