لیست پایان نامه های ثبت شده

نام دانشجو کد دانشجویی کد پایان نامه تاریخ گرفتن کد استاد راهنما تاریخ دفاع عنوان پایان نامه وضعیت پایان نامه مقطع تحصیلی
جواد اله وردی ازناو 9518517783 95185053 1396/12/27 دکتر محمود ربانی بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی قاب خمشی با تکیه بر تحلیل استاتیکی غیرخطی (مطالعه موردی بیمارستان بهشتی کاشان) تصویب شده کارشناسی ارشد
مجتبی انصاری زاده 9519217866 95192054 1396/12/27 دکتر محمدرضا رمضانپور بررسی ساختار ماهواره های گلبرگی در فضا تصویب شده کارشناسی ارشد
محمد منصوری ارمکی 9518517781 95185057 1396/12/27 دکتر محمود ربانی بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی قاب خمشی با تکیه بر تحلیل دینامیکی تاریخجه زمانی(مطالعه موردی بیمارستان بهشتی کاشان) تصویب شده کارشناسی ارشد
مینا احتمالی 9418627679 94186059 1396/12/27 دکتر مصطفی قنبری ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمانهای فولادی قاب خمشی نامنشم در پلان با جداسازی لرزه ای پایه تحت اثر توام مولفه های افقی و فائم زلزله های حوزه نزدیک تصویب شده کارشناسی ارشد
«...6»