لیست پایان نامه های ثبت شده

نام دانشجو کد دانشجویی کد پایان نامه تاریخ گرفتن کد استاد راهنما تاریخ دفاع عنوان پایان نامه وضعیت پایان نامه مقطع تحصیلی
مهدی نقشی 9518517824 95185052 1396/12/27 دکتر مصطفی قنبری 1397/12/15 ارزیابی لرزه ای ساختمان های فولادی قاب خمشی تحت زلزله های حوزه نزدیک گسل با در نظر گرفتن اثر قایم زلزله (مطالعه موردی بیمارستان بهشتی کاشان) دفاع شده کارشناسی ارشد
جواد اله وردی ازناو 9518517783 95185053 1396/12/27 دکتر محمود ربانی 1398/10/15 بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی قاب خمشی با تکیه بر تحلیل استاتیکی غیرخطی (مطالعه موردی بیمارستان بهشتی کاشان) دفاع شده کارشناسی ارشد
مجتبی انصاری زاده 9519217866 95192054 1396/12/27 دکتر محمدرضا رمضانپور 1397/10/26 بررسی ساختار ماهواره های گلبرگی در فضا دفاع شده کارشناسی ارشد
مرتضی دارابی 9418517689 94185055 1396/12/27 دکتر مصطفی قنبری 1397/11/28 مقایسه عملکرد لرزه ای ساختمان های فولادی قاب خمشی طراحی شده به روش تنش مجاز و حالات حدی با استفاده از آنالیز دینامیکی افزایشی دفاع شده کارشناسی ارشد
وحید واحدپور بهنامی 9518517782 95185056 1396/12/27 دکتر محمود ربانی 1398/11/05 پیش بینی درز انقطاع برای سازه های جداسازی شده لرزه ای تحت جهات مختلف اعمال زلزله دفاع شده کارشناسی ارشد
محمد منصوری ارمکی 9518517781 95185057 1396/12/27 دکتر محمود ربانی 1397/6/31 بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی قاب خمشی با تکیه بر تحلیل دینامیکی تاریخجه زمانی(مطالعه موردی بیمارستان بهشتی کاشان) دفاع شده کارشناسی ارشد
مهدی حق پرست 9418517683 94185058 1396/12/27 دکتر مصطفی قنبری 1397/10/30 تاثیر نوع خاک مبنای طراحی بر عملکرد لرزهای ساختمانهای بتنی منظم با سیستم قاب خمشی تحت زلزله های حوزه نزدیک با استفاده از آنالیز دینامیکی افزایشی دفاع شده کارشناسی ارشد
مینا احتمالی 9418627679 94186059 1396/12/27 دکتر مصطفی قنبری 1397/12/15 ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمانهای فولادی قاب خمشی نامنشم در پلان با جداسازی لرزه ای پایه تحت اثر توام مولفه های افقی و فائم زلزله های حوزه نزدیک دفاع شده کارشناسی ارشد
زهرا آقانژاد اصل 9519227867 95192064 1397/3/1 سید محمدرضا لاجوردی 1397/11/28 ارزیابی احتمالی خرید در فروشگاههای آنلاین با استفاده از قوانین انجمنی دفاع شده کارشناسی ارشد
قربانی زهرا 9519227885 94192060 1397/3/1 دکتر سعید جوادی 1397/12/15 ارزیابی اثر بازاریابی الکترونیکی و شبکه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند براساس مدل Aaker دفاع شده کارشناسی ارشد
«...678910...»