لیست پایان نامه های ثبت شده

نام دانشجو کد دانشجویی کد پایان نامه تاریخ گرفتن کد استاد راهنما تاریخ دفاع عنوان پایان نامه وضعیت پایان نامه مقطع تحصیلی
جواد اله وردی ازناو 9518517783 95185053 1396/12/27 دکتر محمود ربانی بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی قاب خمشی با تکیه بر تحلیل استاتیکی غیرخطی (مطالعه موردی بیمارستان بهشتی کاشان) تصویب شده کارشناسی ارشد
مجتبی انصاری زاده 9519217866 95192054 1396/12/27 دکتر محمدرضا رمضانپور بررسی ساختار ماهواره های گلبرگی در فضا تصویب شده کارشناسی ارشد
محمد منصوری ارمکی 9518517781 95185057 1396/12/27 دکتر محمود ربانی 1397/6/31 بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی قاب خمشی با تکیه بر تحلیل دینامیکی تاریخجه زمانی(مطالعه موردی بیمارستان بهشتی کاشان) دفاع شده کارشناسی ارشد
مینا احتمالی 9418627679 94186059 1396/12/27 دکتر مصطفی قنبری ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمانهای فولادی قاب خمشی نامنشم در پلان با جداسازی لرزه ای پایه تحت اثر توام مولفه های افقی و فائم زلزله های حوزه نزدیک تصویب شده کارشناسی ارشد
زهرا آقانژاد اصل 9519227867 95192064 1397/3/1 سید محمدرضا لاجوردی ارزیابی احتمالی خرید در فروشگاههای آنلاین با استفاده از قوانین انجمنی تصویب شده کارشناسی ارشد
قربانی زهرا 9519227885 94192060 1397/3/1 دکتر سعید جوادی ارزیابی اثر بازاریابی الکترونیکی و شبکه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند براساس مدل Aaker تصویب شده کارشناسی ارشد
نوربخشیان حمیدرضا 9418517746 94185061 1397/3/1 دکتر محمود ربانی ارزیابی لرزه ای ساختمانهای فولادی نامنظم هندسی در ارتفاع با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه تصویب شده کارشناسی ارشد
محمدی فائیزه 9519227868 95192062 1397/3/1 دکتر مهدی اسماعیلی احساس کاوی دیدگاه های مشتریان آنلاین روی داده های حجیم تصویب شده کارشناسی ارشد
دلجو سالکویه بهاره 9519227864 95192063 1397/3/1 دکتر مهدی اسماعیلی ارائه ساختاری کشسان برای ذخیره سازی داده های بزرگ بر پایه منطق فازی و اتوماتای یادگیر تصویب شده کارشناسی ارشد
داوود پناهی شاد 9418517676 94185065 1397/4/5 دکتر مصطفی قنبری بررسی آزمایشگاهی اثرات استفاده از میکرو سیلیس بر دوام و کیفیت بتن مصرفی در ساخت مخازن آب شرب و ارئه گزینه برتر با توجیهات اقتصادی و اجرایی تصویب شده کارشناسی ارشد
«...67»