لیست پایان نامه های ثبت شده

نام دانشجو کد دانشجویی کد پایان نامه تاریخ گرفتن کد استاد راهنما تاریخ دفاع عنوان پایان نامه وضعیت پایان نامه مقطع تحصیلی
جواد رضازاده میراب 9619217934 96192085 1398/02/15 دکتر مهدی اسماعیلی 1398/09/25 تاثیر اینترنت و رسانه های اجتماعی بر بازاریابی با استفاده از قوانین انجمنی (مطالعه موردی: باشگاه ورزشی دانشگاه کاشان) دفاع شده کارشناسی ارشد
فریبا عیدی 9616127880 96161086 1398/02/15 دکتر علی محمد نیک فرجام رمزنگاری بصری تصاویر رنگی با استفاده از الگوریتم ژنتیک تصویب شده کارشناسی ارشد
سهیل خواجه کان دمشقی 9618517906 96185087 1398/02/15 دکتر مصطفی قنبری ارزیابی مقاومت سازه های بافت فرسوده شهری به روش تحلیل سلسله مراتبی و ارائه راه حل ها (مطالعه موردی مناطق 7 و 10 تهران) تصویب شده کارشناسی ارشد
وجیهه خالقی آرانی 9619227902 96192088 1398/02/15 دکتر حسن ضیافت 1398/11/10 بررسی اثر زیرساخت های قانونی بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک (مطالعه موردی کسب و کارهای کوچک در شبکه های اجتماعی) دفاع شده کارشناسی ارشد
لیلی سخی 9616127943 96161089 1398/02/15 دکتر مهدی اسماعیلی پیش بینی عملکرد دانش آموزان با استفاده از ترکیب خوشه بندی و رده بندی تصویب شده کارشناسی ارشد
محمدحسین زاهدی 9616117918 96161090 1398/02/15 دکتر مهدی اسماعیلی 1398/07/08 تشخیص بیماری دیابت رتینوپاتی از روی تصاویر شبکیه چشم با استفاده از الگوریتم های داده کاوی دفاع شده کارشناسی ارشد
سعید جباری نیک 9619217996 96192091 1398/02/15 دکتر علی محمد نیک فرجام شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان در خدمات گروه خودروسازی سایپای قم تصویب شده کارشناسی ارشد
مجید شایسته پور 9616117944 96161092 1398/02/15 دکتر مهدی اسماعیلی 1398/10/19 تشخیص نارضایتی شغلی معلمان با استفاده از تکنیک های داده کاوی CART و CHAID (مطالعه موردی معلمان ناحیه 4 قم) دفاع شده کارشناسی ارشد
سعید ساربانی 9518517884 95185083 1397/12/23 دکتر محمود ربانی بررسی روش های ارائه شده جهت در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه در سازه های بتن آرمه تصویب شده کارشناسی ارشد
مریم مقنی موخر بیدگلی 9619227903 96192093 1398/02/15 محمدرضا رمضانپور کلید رمز متقارن جهت کاهش سربار حافظه و محاسبات در شبکه های مه تصویب شده کارشناسی ارشد
«...678910...»