معرفی رشته های تحصیلی

کاردانی:

 • عمران
 • کامپیوتر- نرم افزار
 • صنایع شیمیایی-صنایع شیمیایی

کارشناسی ناپیوسته:

 • مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار
 • مهندسی اجرایی عمران
 • مهندسی حرفه ای صنایع شیمایی
 • مهندسی فناوری ارتباطات

کارشناسی پیوسته:

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
 • مهندسی عمران
 • علوم و مهندسی صنایع غذایی
 • علوم ورزشی

کارشناسی ارشد:

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
 • مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیکی
 • مهندسی عمران-سازه
 • مهندسی عمران- زلزله